Avís Legal i Condicions d'ús

 1. General

El titular i responsable d’aquest lloc web és la Fundació Tic Salut Social, organisme de la Generalitat de Catalunya que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC.

Les seves dades d’identificació són les següents:

Denominació: Fundació TIC Salut Social

NIF: G64350374

Adreça postal: C/de Roc Boronat, 81-95. 08005 Barcelona

Tel: +34 93 553 26 42

E-mail: info@ticsalutsocial.cat

La utilització d’aquest lloc web i del seu contingut és gratuïta (excepte que s’especifiqui el contrari per algun servei en particular) i atribueix automàticament la condició d’usuari (“Usuari”) a qui en faci ús, implicant aquesta condició la plena acceptació d’aquestes condicions.

Aquest lloc web ofereix informació, consells i d’altres continguts preparats per la Fundació Tic Salut Social en relació amb la Promoció i el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial al Sistema de Salut de Catalunya amb finalitats de difusió, informació i conscienciació. S’informa a l’Usuari que tots aquests continguts, malgrat estar preparats amb el màxim nivell de qualitat i coneixements possibles, no poden suposar en cap moment assessorament específic en matèria tecnològica i/o jurídica o ser considerats com a actuacions dirigides a resoldre problemàtiques específiques. En qualsevol cas, la Fundació Tic Salut Social es reserva el dret a modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

La prestació específica de serveis de la Fundació Tic Salut Social quedarà subjecta a les condicions especificades en els convenis per la prestació de serveis acordats entre les parts corresponent.

 1. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet en tot moment a utilitzar aquest lloc web d’acord amb les presents condicions i amb la normativa vigent aplicable. L’Usuari s’obliga a no realitzar les següents accions:

 • Comunicar dades que no siguin correctes, certes, exactes, completes i/o actualitzades.
 • Restringir o impedir a qualsevol altre Usuari l’ús i gaudi del lloc web.
 • Enviar o difondre informacions, codis o continguts que puguin reduir, perjudicar, pertorbar, o impedir l’ús normal d’aquest lloc web per part de qualsevol Usuari, i/o que puguin malmetre o perjudicar els equips o la propietat de la Fundació Tic Salut Social o d’altres Usuaris incloent, sense caràcter limitatiu, aplicacions malicioses, virus, bombes lògiques, enviament massiu de missatges, etc. La Fundació Tic Salut Social es reserva el dret d’eliminar informació enviada per un Usuari o bloquejar el seu accés al lloc web amb la finalitat de mantenir la disponibilitat del lloc web.

 

 1. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són titularitat exclusiva de la Fundació TIC Salut Social o d’algun organisme vinculat a aquest que n’ha autoritzat el seu ús, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació TIC Salut Social.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

La Fundació TIC Salut Social es reserva de forma explícita els drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal no comercial.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La Fundació TIC Salut Social es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la Fundació TIC Salut Social, poden comportar les sancions legalment previstes en la normativa que sigui aplicable en cada cas.

 

 1. Responsabilitat dels continguts

Les presents condicions d’utilització del lloc web es regiran per la legislació catalana i espanyola que resulti d’aplicació.

L’ús d’aquest lloc web es realitza pel compte i risc de l’Usuari. La Fundació TIC Salut Social no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, la Fundació TIC Salut Social no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la Fundació TIC Salut Social.

La Fundació TIC Salut Social es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense preavís, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web, amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació.

La Fundació TIC Salut Social no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al lloc web.

 

 1. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Als efectes del que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la resta de legislació aplicable, la Fundació TIC Salut Social informa als Usuaris i a qualsevol tercer de qui tracti dades de caràcter personal sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, la qual està disponible al lloc web, a l’enllaç següent “Política de Privacitat ”. Així mateix, el lloc web disposa de galetes pel que s’informa en la corresponent “Política de cookies” de les característiques de les mateixes.

 

 1. Portal de transparència

A través de la informació publicada dins del web de transparència d’aquest lloc web, la Fundació Tic Salut Social controla de forma periòdica el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar la accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

 

 1. Suspensió i terminació del servei

La Fundació Tic Salut Social es reserva el dret a modificar, restringir, temporal o permanentment, l’accés i/o l’ús d’aquest lloc web, amb notificació prèvia en particular o sense, però sense caràcter limitatiu, a les següents situacions:

 • Quan l’Usuari incompleixi les presents condicions.
 • Quan l’Usuari empri de forma no apropiada qualsevol part del lloc web o qualsevol propietat o element de la Fundació Tic Salut Social.
 • Quan es detecti un error de seguretat o un accés no autoritzat al lloc web.