Bases Ètiques

La intel·ligència artificial (IA) està demostrant el seu potencial per a la cura de la salut, sempre que es tinguin molt presents els riscos que comporta. L’ús ètic i legal d’aquesta tecnologia en l’àmbit ha d’aportar benestar i beneficis a la ciutadania, que esdevé el centre del sistema. En la seva aplicació és imprescindible que quedin garantits els drets i les llibertats de les persones, incloses la dignitat i la privacitat.

El 2019, la Comissió Europea va publicar l’Informe: “Directius Ètiques per una IA Fiable” on s’aporten recomanacions per a tots els professionals implicats en el disseny, desenvolupament, desplegament, aplicació o ús de la intel·ligència artificial. Des del punt de vista ètic, és el moment de definir nous rols i responsabilitats que permetin abordar els marcs legals vigents.

Els valors fonamentals que impulsen el Programa Salut/IA convergeixen en el concepte de fiabilitat de la IA. La fiabilitat implica que les solucions que s’implementin han de ser: lícites, ètiques i robustes, tant des del punt de vista tècnic com social, durant tot el cicle de vida de la tecnologia.

I per aconseguir aquestes premisses, cal complir amb els set principis ètics esmentats a les Directrius Ètiques:
• Acció i supervisió humana
• Solidesa tècnica i seguretat
• Gestió de la privadesa i de les dades
• Transparència
• Diversitat, equitat i no discriminació
• Benestar social i ambiental
• Rendiment de comptes

El Programa Salut/IA –totalment alineat amb l’esmentat– vol promoure la innovació tecnològica garantint sempre benestar i beneficis per a la ciutadania.