L’Observatori d’IA en Salut publica l’Estudi de maduresa de la intel·ligència artificial en salut en els centres de recerca de Catalunya

L’Estudi de maduresa de la IA en salut en els centres de recerca de Catalunya classifica els algorismes identificats en categories com ara el grau de maduresa reportat, l’àmbit assistencial, especialitat mèdica o tipus de procediment en el qual s’aplica, entre d’altres.

Comparteix
Comparteix
27 MARÇ 2023

L’Observatori d’IA en Salut, coordinat des de la Fundació TIC Salut Social, ha identificat 50 algorismes d’intel·ligència artificial (IA) que s’estan desenvolupant o emprant a diferents centres de recerca de l’àmbit de la salut a Catalunya. L’Estudi de maduresa de la intel·ligència artificial en salut en els centres de recerca de Catalunya recull aquests algorismes i els classifica en categories com ara el grau de maduresa reportat, l’àmbit assistencial, especialitat mèdica o tipus de procediment en el qual s’aplica, entre d’altres.

Per dur a terme l’estudi, es van identificar els centres de recerca catalans amb disciplines de l’àmbit de la salut, i se’ls va enviar una enquesta. Del total de centres que van contestar-la (31 dels 39 convidats), el 67% van afirmar que estan desenvolupant o emprant algorismes d’IA principalment en l’àmbit de la salut.

Algorismes per grau de maduresa

El grau de maduresa dels algorismes s’ha mesurat seguint una escala de nou nivells que descriu el progrés de les solucions tecnològiques. Aquesta escala va del Technology Readiness Level 1 (TRL 1), que correspon a la fase d’ideació, fins al TRL 9, en la qual es classifiquen els algorismes que ja estan en fase de desplegament complet al mercat. Així mateix, els diferents nivells TRL es divideixen en tres grans entorns: entorn de laboratori (TRL 1 – TRL 4), entorn de simulació (TRL 5 – TRL 6) i entorn real (TRL 7 – TRL 9).

Segons les dades reportades pels centres de recerca, la mitjana del grau de maduresa dels algorismes es troba en un TRL de 4,78, i la meitat dels algorismes estan en fase de conceptualització i disseny, situant-se entre els TRL 2, 3 i 4.

Pel que fa a la distribució per entorns, l’estudi revela que el 54% dels algorismes en salut se situen en l’entorn de laboratori, el 32% en l’entorn real, i el 14% en l’entorn de simulació.

Algorismes segons àmbit assistencial i especialitats

Els algorismes identificats a l’informe s’estan desenvolupant o emprant, en alguns casos, en diferents àmbits assistencials i especialitats mèdiques alhora. En aquest sentit, el 43% dels algorismes tenen aplicació en l’àmbit d’atenció hospitalària, seguit de l’atenció primària amb un 30%, l’atenció en salut mental amb un 13%, i l’atenció sociosanitària i la recerca, tots dos amb un 7% respectivament. En quant a les especialitats mèdiques, predomina l’oncologia mèdica, la cardiologia, i l’endocrinologia i nutrició.

L’estudi també classifica els algorismes en tres tipus principals de procediments: el 72% dels algorismes identificats intervenen en un procediment mèdic o quirúrgic, el 22% en procediments de gestió i el 6% en procediments de manteniment.

Seguiment periòdic

L’Observatori d’IA en Salut farà seguiment periòdic dels algorismes identificats i actualitzarà regularment a la seva pàgina web els indicadors dels algorismes emprats tant a les institucions de recerca com als centres del Sistema Sanitari Català (SISCAT). Entre aquests dos col·lectius i les iniciatives privades, l’Observatori d’IA en Salut ja porta identificats 107 algorismes d’IA en salut.

Tal i com recorda la responsable de l’Observatori d’IA en Salut, Núria Abdón, “la identificació dels algorismes permet conèixer el grau de desenvolupament i implantació de la IA en l’àmbit de la salut, compartir i informar sobre bones pràctiques, i promoure l’adopció d’aquesta tecnologia a Catalunya, entre d’altres”.