Publicada la Guia de bones pràctiques per al desenvolupament de codi en solucions d’Intel·ligència Artificial en Salut

El document té l’objectiu de donar suport a les parts involucrades en el desenvolupament de codi d’algorismes d’IA aplicats a l’àmbit de la salut.

Comparteix
Comparteix
23 GENER 2023

L’Àrea d’Intel·ligència Artificial de la Fundació TIC Salut Social ha publicat la ‘Guia de bones pràctiques per al desenvolupament de codi en solucions d’Intel·ligència Artificial en Salut‘. El document s’emmarca en el Programa Salut/IA i té l’objectiu de donar suport a les parts involucrades en el desenvolupament de codi d’algorismes d’IA aplicats a l’àmbit de la salut.

La guia descriu els principals llenguatges de programació emprats i les metodologies de desenvolupament de programari més destacades, formula recomanacions per al desenvolupament del codi, i aborda els estàndards de codi dels llenguatges descrits. Així mateix, incorpora un capítol dedicat a la qualitat del codi, i presenta les certificacions ISO aplicables en aquest àmbit.

Tal i com explica la responsable de l’Àrea d’IA de la Fundació, Susanna Aussó, “el conjunt de bones pràctiques que recollim a la guia permet obtenir un codi més comprensible, reutilitzable, escalable i més fàcil de modificar”. Com a conseqüència, explica, “aconseguim disminuir el temps dedicat a tasques de revisió, prevenir errors comuns durant les diferents etapes del projecte i alhora facilitar el treball col·laboratiu”.

 

Llenguatges de programació, estàndards i metodologies

El document se centra en els llenguatges de programació de mig i alt nivell més emprats en Intel·ligència Artificial:  Python, Java i C++ i R.

Cada llenguatge té els seus propis estàndards, és a dir, una sèrie de normes i recomanacions establertes que la comunitat de desenvolupadors i desenvolupadores han anat elaborant amb el pas del temps i que poden incrementar notablement la qualitat i la gestió del codi si s’utilitzen adequadament. En aquest sentit, la guia enumera i descriu els principals: Tidyverse Style Guide, Google R Style Guide, R Coding Style (Amazon), Python Enhancement Proposals (PEP8), Google Python Style Guide, The Hitchhiker’s Guide to Python, MISRA C/C++, CERT i CWE.

D’altra banda, pel que fa a les metodologies emprades per al desenvolupament de codi, la guia en descriu tres, que s’emmarquen en la filosofia Agile: Scrum, Kanban i Lean. Aquesta filosofia, modelada a partir del treball d’experts com Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka, Jeff Sutherland i Ken Schwaber, permet minimitzar els errors posteriors del programari en producció, ja que atorga certa flexibilitat a l’hora d’adoptar canvis en els requeriments en cada fase del desenvolupament.

 

Recomanacions per al desenvolupament de codi

La guia de bones pràctiques inclou un apartat específic amb recomanacions per al desenvolupament del codi. Les recomanacions s’estructuren en 5 conceptes principals: la nomenclatura, l’ordre, la rendibilitat, l’estil i la documentació. Dintre d’aquests conceptes s’engloben aspectes a considerar com les convencions de denominació de variables, les convencions de nomenclatura de classes i funcions, la necessitat d’afegir comentaris clars i concisos al codi, recomanacions per limitar la longitud de la línia, consells sobre els sagnats, i qüestions de portabilitat, reutilització i escalabilitat, entre d’altres.

 

Qualitat del codi i certificacions ISO

A l’hora de mesurar la qualitat del codi, la guia estableix 6 elements clau que s’han de considerar: funcionalitat, fiabilitat, usabilitat, eficiència, manteniment i portabilitat. També presenta dues mètriques quantitatives d’anàlisi estàtiques per mesurar la qualitat de codi, i descriu diferents tipus de proves per testejar el programari abans que arribi a la persona usuària.

Finalment, el document descriu les certificacions ISO aplicables al desenvolupament del codi: la ISO 27000 de seguretat de la informació, la ISO 29119 de proves de programari, i la ISO 25001 de sistemes i requisits de qualitat i avaluació de programari (SQuaRE).