Resolució de la creació del Programa per a la promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial al sistema de salut

Aprovació Programa salut/IA

La finalitat del Programa Salut/IA és la creació d'un entorn facilitador per a la innovació en l'àmbit de la salut mitjançant el desenvolupament i la implementació de solucions d'intel·ligència artificial per a la millora de la salut de la ciutadania

Comparteix
Comparteix
23 MARÇ 2023

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució SLT/954/2023, de 19 de març, per la qual es crea el Programa per a la promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial al sistema de salut.

Tal com s’especifica al document, la finalitat del Programa Salut/IA és la creació d’un entorn facilitador per a la innovació en l’àmbit de la salut mitjançant el desenvolupament i la implementació de solucions d’intel·ligència artificial (IA) per a la millora de la salut de la ciutadania, que prioritzi la prevenció, lideri la implantació de solucions d’IA i contribueixi a la millora de la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema de salut, posant en valor el coneixement generat pel Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Funcions del Programa Salut/IA

A continuació, enumerem les funcions del Programa Salut/IA que es detallen a la resolució:

– Impulsar l’ecosistema de la IA en la salut amb la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació que faciliti la transferència de coneixement al SISCAT amb l’objectiu d’incrementar la capacitat del SISCAT de desenvolupar la IA.

– Establir l’adopció de la innovació com un punt clau per a la implantació de la IA que avanci en l’establiment de metodologies d’avaluació a escala clínica, ètica, legal i tecnològica per tal de donar un segell de garantia de seguretat a les solucions, prèviament a la seva implantació al SISCAT. La verificació del funcionament i l’impacte dels algorismes l’ha de dur a terme un equip de professionals experts en diferents camps de coneixement.

– Promoure la millora de l’eficiència del SISCAT desenvolupant solucions d’IA a escala sistèmica amb la finalitat d’optimitzar el benestar de les persones, sempre que s’acompleixin tots els criteris d’avaluació que garanteixin la fiabilitat de les solucions.

– Garantir que la IA serveixi a l’interès comú i a la creació de valor públic a llarg termini, i evitar que es fomenti una tecnologia subòptima.

– Facilitar l’alineament estratègic de tots els agents implicats responent a les polítiques i prioritats globals del SISCAT definides en el Pla de salut de Catalunya.

– Vetllar perquè els processos de contractació i incorporació de la IA al sector de salut avancin i estableixin una visió més àmplia de la IA que permeti disposar de sistemes d’innovació de valor públic.

– Afavorir la participació i implicació de tot el Sistema de salut de Catalunya per garantir una millora substancial en la qualitat de la informació i en l’assoliment de resultats de major impacte en el conjunt del Sistema amb els recursos dedicats.

– Promoure l’equitat, garantint l’accés a tot el Sistema de salut de Catalunya de les solucions desenvolupades, evitar desigualtats entre centres i homogeneïtzar la qualitat assistencial.

– Afavorir la col·laboració del sector públic i privat per crear un ecosistema d’innovació capaç de donar suport i d’avançar en els reptes del sector de salut.

Governança

La governança del Programa Salut/IA estarà formada per un Comitè Directiu, un Comitè Executiu i la Direcció del Programa. Les persones integrants dels tres òrgans seran alts representants del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Direcció Estratègica de la Comissió Departamental d’Innovació i Transformació del Sistema de Salut, la Coordinació General de les TIC del sistema de salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) i la Fundació TIC Salut Social.

El Programa té una vigència màxima de tres anys. Per a més informació, podeu consultar la resolució en aquest enllaç.