Política de privacitat

Tractaments de Dades

Mitjançant aquesta política de privacitat, la Fundació Tic Salut Social vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme a través d’aquest lloc web i als drets que assisteixen a les persones interessades pel que fa al tractament de les seves dades personals.

 

Així mateix, s’informa de què en aquest lloc web s’utilitzen ‘galetes’ quan l’usuari navega per les diferents pàgines del lloc web. Per a més informació, pot consultar la corresponent “Política de galetes”.

 

1. Identificació i dades de contactes del Responsable del Tractament

Fundació Tic Salut Social
NIF: G64350374
C/ Roc Boronat, 81 – 95, 08005 Barcelona.
Tel: +34 93 553 26 42
Email: info@ticsalutsocial.cat

Podeu contactar el Delegat de Protecció de dades de la Fundació TIC Salut Social adreçant un correu electrònic a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat.

 

2. Informació detallada sobre els tractament de dades

A continuació trobarà la informació detallada sobre els tractament de dades que la Fundació Tic Salut Social pot portar a terme a través d’aquesta pàgina web:

 

Tractament Finalitat tractament Base legal Destinataris
Transparència i atenció al ciutadà Atendre les sol·licituds i consultes que es plantegin, així com registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Compliment d’una obligació legal (arts. 26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Missió realitzada en interès públic. Administracions públiques amb competència en la matèria.

 

Per a més informació sobre les activitats del tractament de dades que realitza la Fundació Tic Salut Social, podeu consultar el seu Registre d’Activitats del Tractament.

 

3. Transferències internacionals

No estan previstes transferències Internacionales de dades personals.

 

4. Conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que són recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació.

 

5. Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

 

6. Drets de l’interessat

Els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat podran exercir-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat. En tot cas, caldrà aportar proves de la identitat, com ara còpia del DNI o equivalent.

En cas que la base legal del tractament sigui la prestació del consentiment, l’interessat tindrà dret a revocar-la en qualsevol moment.

En cas de discrepància, l’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 

7. Actualització de la Política de privacitat

És possible que la present Política de Privacitat s’hagi d’anar actualitzant. Per això, és necessari que revisi aquesta política de forma periòdica i, si és possible, cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, per tal d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.